PRAVILNIK

o redu u luci posebne namjene SIDRIŠTE ILOVIK – SV PETAR

Na temelju članka 84. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11), Uredbe o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke (Narodne novine 110/04) i članka 3. i 83. Pravilnika o uvjetima i načina održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (90/05, 10/08, 155/08, 127/10 80/12, 56/2013), Uprava društva LIBURNIA POMORSKA AGENCIJA D.O.O., V.Cara Emina 3, 51410 Opatija, OIB: 69441170749  dana 08.lipnja 2016. Godine donijela je 

PRAVILNIK

o  redu u luci posebne namjene  SIDRIŠTE ILOVIK – SV PETAR

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se red u Luci posebne namjene županijskog značaja – Sidrište Ilovik – Sv. Petar (u nastavku sidrište Ilovik), a osobito način odvijanja prometa, prihvata i priveza na plutaču plovila te pružanja drugih usluga.

Red na sidrištu Ilovik održava ovlaštenik koncesije – uprava društva  LIBURNIA POMORSKE AGENCIJE d.o.o. temeljem Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište Ilovik, otok Ilovik, Grad Mali Lošinj od 24.9.2015.g., KLASA: 021-04/15-01/8, UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-25 i Ugovora o koncesiji broj 003/07/2016.

Lučka kapetanija vrši nadzor nad sigurnošću plovidbe i provođenju reda na navedenom sidrištu.

Članak 2.

Voditelji i članovi posade plovila koja se nalaze na koncesijskom polju dužnu su se pridržavati svih propisa RH te međunarodno ustaljenih i prihvaćenih pravila ponašanja na moru, a koji nisu obuhvaćeni ovim Pravilnikom. 

U slučaju pogibelji za posadu na drugim plovilima te za ista plovila obavezni su prema standardima međunarodno prava i običaja nesebično pružiti pomoć  spašavanja na moru.  Istovremeno su dužni bez odlaganja o istoj pogibelji obavijestiti nadležna tijela (pomorsku policiju, lučku ispostavu) i po mogućnosti djelatnike Liburnije d.o.o. zadužene za sidrište.

Članak 3.

Luka posebne namjene – sidrište Ilovik, otok Ilovik, Grad Mali Lošinj na koju se primjenjuje ovaj Pravilnik zauzima sveukupno 39 849 m2 morske površine, kako je i određeno u čl. 3. Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru br. 003/07/2016 od 01.06. 2016. godine. Na prethodno navedeno sidrište primjenjuje se ovaj Pravilnik na način da je na istome postavljeno 60 bova za privez.

Članak 4.

Sidrište Ilovik opisano u članku 3. ovog Pravilnika, temeljem Odluke o davanju koncesije koristi se sa četiri sidrišna polja za prihvat plovila:

Polje 1 = 12 869 m2; osigurava prihvat 21 plovila do maksimalne dužine 15-18m.

Polje 2 = 2 784 m2; osigurava prihvat 4 plovila do maksimalne dužine 15-18m.

Polje 3 = 14 722 m2; osigurava prihvat 20 plovila do maksimalne dužine 15-18m.

Polje 4 = 9 474 m2; osigurava prihvat 15 plovila do maksimalne dužine 15-18m.

Članak 5.

Plovila koja uplovljavaju u kanal između otoka Ilovik i otoka Sv. Petar da bi pristupili sidrištu dužna su se pridržavati Pravilnika za izbjegavanje sudara na moru, kao i prilikom isplovljavanja, te ne smiju ploviti brzinom većom od tri čvora.

Članak 6.

Plovila se moraju kretati desnom stranom plovnog toka  kanala.

Prednost u plovidbi kroz sidrište Ilovik imaju plovila koje isplovljavaju u odnosu na plovila koja uplovljavaju na sidrište.

Plovila koja koriste sjeverno-zapadni ulaz u kanal uplovljavaju maksimalno dozvoljenom brzinom od tri čvora dok ne dođu u položaj subočice od dodjeljenog ili izabranog priveznog mjesta, pa onda pravovremeno i što brže skreću u lijevo na način da ne oduzimaju pravo plovidbe plovilima iz suprotnog smjera. 

Članak 7.

Osoba koja upravlja plovnim objektom  mora prilikom plovidbe, pristajanja, privezivanja, odvezivanja i sidrenja plovnog objekta postupati tako da tim radnjama ne ugroze ljudske živote i ne onečiste more, te ne nanesu štetu svom plovnom objektu, kao i drugim pomorskim objektima u luci, sudarom, udarom ili nasukavanjem.

Osoba koja upravlja plovnim objektom odgovorna je za sigurnost plovila dok se nalazi na sidrištu pri čemu je dužna postupati prema uputama koncesionara i nadležne lučke kapetanije.

O plovnom objektu koji je privezan u luci dužan je brinuti se vlasnik, zapovjednik jahte i voditelj brodice, te isti odgovaraju za svaku štetu koji plovni objekt počini drugim plovnim objektima, obali, uređajima, napravama i postrojenjima.

Članak 8.

Plovni objekt koji se nalazi u sidrištu mora biti privezan odgovarajućim i ispravnim vezovima na napravama za privezivanje.

U slučaju nailaska nevremena koje može ugroziti sigurnost, plovni objekti moraju pojačati svoje vezove, odnosno povećati broja sidara, a po naređenju ovlaštenika koncesije isploviti iz luke ili se skloniti u zavjetrinu.

U slučaju nevremena posade na plovilima koja su privezana na sidrištu  dužne su za vrijeme trajanja nevremena biti na plovilu, propisno opremljeni i osigurani od pada u more, a na plovilu se moraju poduzeti sve mjere osiguranja.  U slučaju pogibelji moraju biti spremni za isplovljavanje. 

Članak 9.

Plovila na vezu sidrišta Ilovik moraju imati zakonom propisanu opremu prema registru države registracije, tj. zastave plovila, a najmanje u skladu sa uvjetima registracije HRB-a, moraju biti osigurani Ugovorom o obaveznom osiguranju, te u svakom času biti spremni za sigurnu plovidbu.

Ukoliko iz posebnih okolnosti plovilo nije pogodno za sigurnu plovidbu, o tome će se bez odlaganja izvijestiti djelatnik LIBURNIE POMORSKE AGENCIJE d.o.o., koji će po dojavi postupiti u skladu sa svojim zakonskim i ugovornim ovlastima, uvijek imajući u vidu sigurnost posade, plovila i trećih osoba.

Članak 10.

LIBURNIA POMORSKA AGENCIJA d.o.o. određuje plovnom objektu mjesto za privez.

Plovila na sidrištu Ilovik vezuje se na način koji odredi ovlašteni djelatnik LIBURNIA POMORSKE AGENCIJE d.o.o.

Iznimno se mogu privezati po izboru ako to djelatnik dozvoli ili  duže nije prisutan.

Vezivanje plovila na plutaču sidrišta mora biti izvršeno na siguran način, ispravnim konopima odgovarajućih dimenzija, ukoliko se ne koristi konop plutače.

Pri uplovljavanju i privezu na plutaču plovilo mora imati privezane bokobrane koji se mogu skinuti tek nakon sigurnog isplovljenja sa sidrišta Ilovik. 

Privezni konopi ne smiju ometati plovidbu drugih plovila.

Maksimalna dozvoljena dužina plovila za privez  je 18 metara.

Članak 11.

Na lučkom području zabranjeno je obavljati radnje koje mogu:

 1. ugroziti ljudske živote;
 2. prouzročiti požar;
 3. onečistiti more;
 4. nanijeti štetu drugim brodovima i brodicama, lučkim napravama, uređajima i postrojenjima;

Na sidrištu Ilovik posebno je zabranjeno :

 • Upotrebljavati brodski WC  koji nema fekalni tank/rezervar
 • Prazniti fekalni tank/rezervar na sidrištu i u kanalu
 • Paliti vatru osim ako plovilo nema sigurnosni grill
 • Bacanje smeća izvan odlagališta
 • Plovidba brzinom višom od 3 čvora
 • Remetiti mir drugih gostiju
 • Stvarati buku od 22,00 do 8,00 sati
 • Ometati kretanje plovila na plovnom putu
 • Držati motore u pogonu i imati uključene aparate na plin ili el.energiju kada je posada odsutna
 • Postavljanje natpisa reklama i drugih poruka
 • Držati u pogonu propelere plovila, osim za uplovljavanje i isplovljavanje i ako prijeti pogibelj za osobe i imovinu
 • Premještati plovilo na drugi vez bez suglasnosti ovlaštenog djelatnika LIBURNIA POMORSKE AGENCIJE d.o.o.
 • onemogućiti pristup napravama za privez
 • kupati se, roniti, jedriti na dasci i sl.
 • obavljati na plovnom objektu radove popravka i rekonstrukcije oplate, palube, opreme i stroja
 • na bilo koji način ugrožavati sigurnost plovidbe, ljudskih života i okoliša
 • loviti ribu i druge morske organizme;
 • sidrenje između sidrišnih naprava i na mjestima gdje nije odredio ovlašteni koncesionar, iz sigurnosnih razloga.

Članak 12.

Otpadno ulje, nafta, ostaci deterdženta, smeće i drugi otpaci moraju se odlagati u za to postavljene i označene posude na kopnu, ili se uz naplatu mogu predati djelatnicima LIBURNIE POMORSKE AGENCIJE d.o.o., prema usvojenom Planu za prihvat i rukovanje otpadom sa plovila na sidrištu Ilovik.

Za vrijeme boravka na sidrištu zabranjeno je bacanje i spuštanje u more svih krutih i tekućih otpadaka, zauljenih voda, fekalija kao i svih drugih tvari koje onečišćuju okoliš.

Članak 13.

Visinu i način plaćanja naknade za korištenje veza kao i drugih usluga na sidrištu Ilovik LIBURNIA POMORSKA AGENCIJA  d.o.o. utvrđuje cjenikom koji je javno objavljen i odnosi se na sve korisnike priveza bez razlike.

Svi korisnici priveza i ostalih usluga dužni su platiti naknadu za korištenje usluga prema cjeniku.

Ovlaštenik koncesije dužan je osobi koja upravlja plovilom izdati račun o naplaćenoj pristojbi

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu u roku od  8 dana od  dana dobivene suglasnosti Lučke kapetanije Rijeka.

Ovaj će se Pravilnik objaviti na oglasnoj ploči LIBURNIE POMORSKE AGENCIJE d.o.o

LIBURNIA POMORSKA AGENCIJA D.O.O.

zastupana po direktoru Danko Crnčević